บรรทุกขนาดไม่เกิน3.5ตัน
ดูภาพขยาย


บรรทุกขนาดไม่เกิน3.5ตัน

ราคา: 40,000 บาท


ขนาดความก้วาง1.70 เมตร

ยาว 3.60 เมตร

สูง 40 เซนติเมตร

สะพานขึ้นลง  มีขาค้ำ